Meerjarenplan Beheer Openbare Ruimte Zeevang

Gemeente Zeevang

Beleidsplan

  • Beleidsvisie
  • Beleiduitgangspunten
  • Meerjarenplan

Omschrijving project beheer openbare ruimte

De gemeente Zeevang wil beter zicht krijgen op het beheer van de openbare ruimte in de toekomst.
Adviesburo R.I.E.T. inventariseerde hoe het beheer nu wordt uitgevoerd, hoe het beeld buiten is en waar problemen en kansen liggen. Na een verkenning van de bestaande wet- en regelgeving en beleidsstukken werden vervolgens  beleidsuitgangspunten en beeldkwaliteiten vastgelegd.
Daarna werd het toekomstig groot onderhoud in de tijd gezet en de kosten hiervan werden berekend in een meerjarenplan onderhoud.
Hieruit bleek dat er de komende jaren een tekort zou ontstaan in diverse fondsen. Daarom zijn er scenario’s opgesteld om de tekorten te voorkomen en bezuinigingen door te voeren. Op basis hiervan kan de gemeente gefundeerde keuzen maken voor de inzet van onderhoudsgelden in de toekomst.

ruimtelijke plannen  risicomanagement  biodiversiteit  financieel adviseur  beleidsplan bezuinigen