Beleid, voorbereiding en ontwerp begraafplaats

Ruimte bieden voor begraven is een kerntaak van gemeenten. In veel gemeenten zijn er echter problemen omdat begraafplaatsen vol raken. Wij kunnen u adviseren over deze ruimtevraag. Op basis van demografische gegevens en maatschappelijke ontwikkelingen rekenen we voor u uit hoe groot de behoefte is. Deze vraag is nader te specificeren in eigen graven, huurgraven, urnengraven of urnenmuren en bijvoorbeeld islamitische graven. In dit advies gaan we o.a. dieper in op het ontwerp, de technische uitwerkingen, bestekvoorbereiding  beleids- en beheerplannen.

Ontwerp, bestek en exploitatie begraafplaats

De ruimtebehoefte kunnen we vervolgens vertalen in een ontwerp van een begraafplaats. In onze ontwerpen staat de betekenis van de plek centraal. We geven vorm aan het begrafenisritueel; de aankomst bij de aula, het vertrek naar de laatste rustplaats en de ter aarde bestelling. Voor de nabestaanden proberen we de plek inhoud te geven als intieme gedenkplaats. De aanleg en het inrichten van begraafplaatsen vergt specifieke kennis van wetgeving, bodemgesteldheid en ontwatering. Wij hebben deze kennis in huis en passen die integraal toe. Naast ontwerp van begraafplaatsen kunnen wij u adviseren over de juiste ophoogmethode, ontwatering, bodemopbouw en het groen.

Voor begraafplaatsen maken wij ook exploitatieberekeningen. We bekijken of de grafrechten kostendekkend zijn en we kunnen uitgaven kritisch beoordelen en zoeken naar bezuinigingsmogelijkheden.

Meer informatie

Adviesburo R.I.E.T. heeft veel ervaring met het adviseren van opdrachtgevers bij het ontwerpen, aanleggen, inrichten, herstellen en onderhouden van diverse begraafplaatsen. Neem voor meer informatie contact met ons op via 030 657 06 36 of mail naar info@adviesburoriet.nl.

Heeft u vragen?