Natuurontwikkeling: advies, vergunningen,
voorbereiding en directievoering / toezicht

Goed onderzoek bij de start van een natuurontwikkeling project is essentieel. Met onze kennis van bodem, waterhuishouding en ecologie voeren we veldonderzoek uit. Hieruit zal blijken welke mogelijkheden voor ontwikkeling er zijn. Op creatieve wijze proberen we vervolgens voorwaarden te scheppen om het gewenste doel te bereiken.

Natuur ontwikkelen

Tijdens het planproces bekijken we de problematiek integraal. Dat betekent dat we naast een visie op de natuur ook kijken naar recreatief medegebruik, technische uitvoerbaarheid of wetgeving op gebied van milieu en flora en fauna. In het kader van de flora- en faunawet kunnen we ecologische inventarisaties voor u verrichten en ontheffingen aanvragen.

Natuurbeheerplan

Hoe goed je ook voorwaarden schept voor natuurontwikkeling, de natuur is grillig en laat zich niet leiden. Daarom is ontwikkelingsbeheer en monitoring na aanleg van bijvoorbeeld een recreatiegebied of natuurgebied van groot belang. In een beheervisie geven we aan hoe het eindbeeld bereikt kan worden. Deze natuurbeheervisie of landschapsbeheerplan kan vertaald worden in een bestek of werkplan dat door bijvoorbeeld vrijwilligers uitgevoerd kan worden. Naar aanleiding van interessante ontwikkelingen in de beheerfase kunnen de maatregelen bijgesteld worden.

Heeft u vragen?