Landschapsontwerp

Bij Adviesburo R.I.E.T. kunt u terecht voor advies omtrent landschapsontwerp. Wij geven u maatwerk advies voor al uw werk dat betrekking heeft op de buitenruimte. Wij helpen bij een project in alle fasen. Denk hierbij aan het managen van het proces, de technische voorbereiding en het landschapsontwerp. Ook het houden van toezicht in de uitvoerende fase en het voeren van directie kunt u aan ons overlaten. Daarnaast zijn wij u ook in de exploitatie- en beheerfase graag van dienst.

Onderzoek landschap en natuur

Goed onderzoek bij de start van een landschapontwerp is essentieel. Met onze kennis van bodem, waterhuishouding en ecologie voeren we veldonderzoek uit. Hieruit zal blijken welke mogelijkheden voor ontwikkeling er zijn. Op creatieve wijze proberen we vervolgens voorwaarden te scheppen om het gewenste doel te bereiken.

Natuur ontwikkelen

Tijdens het planproces bekijken we de problematiek integraal. Dat betekent dat we naast een visie op de natuur ook kijken naar recreatief medegebruik, technische uitvoerbaarheid of wetgeving op gebied van milieu en flora en fauna. In het kader van de flora- en faunawet kunnen we ecologische inventarisaties voor u verrichten en ontheffingen aanvragen.

Landschapsontwerp

Wij kunnen nieuwe natuur- of recreatieterreinen inpassen in het landschap. We bekijken de landschapsstructuur en kijken welke functies waar een plaats kunnen krijgen. We onderzoeken de ecologische waarden van een gebied om zo te analyseren waar extensieve recreatie kan en waar intensieve recreatie ingepast kan worden. We kunnen recreatieve functies nader ontwerpen zoals een stranden, ligweiden, vliegervelden, speel- of klimbossen  of zeer specifieke voorzieningen zoals een wielerbaan, camping of evenemententerrein.

Onderhoud van recreatie- en natuurterreinen

Het onderhoud in een gebied vraagt enerzijds kennis van groen en natuur en anderzijds kennis van de randvoorwaarden vanuit diverse recreatievormen. Wij kunnen u met alle vragen op dit gebied van dienst zijn. Op basis van de randvoorwaarden vanuit natuur, sport of spel kunnen we voor u een beheervisie of een beheerplan opstellen voor het onderhoud. Dit kan vertaald worden in een onderhoudsbestek, beeldbestek of bijvoorbeeld een OMOP of raamovereenkomst.