Milieubeleidsverklaring

Bunnik, 11 mei 2010
Ing. J. Welmer

Adviesburo R.I.E.T. beschouwt het zoveel mogelijk ontzien van het milieu als gevolg van haar bedrijfsactiviteiten als één van haar belangrijkste doelstellingen. De beheersing van de milieubelasting en het beperken van de milieurisico’s zijn zowel een primaire verantwoordelijkheid van het management als van iedere medewerker van Adviesburo R.I.E.T..

De zorg voor het milieu zal een structureel onderdeel zijn van en samenhang vertonen met de overige bedrijfsdoelstellingen. Alle medewerkers verplichten zich hun werkzaamheden uit te voeren in overeenstemming met de vastgestelde procedures en het daarbij behorende beleid van de onderneming en dit bovendien te beschouwen als een vanzelfsprekende wijze van handelen.

Het beleid van Adviesburo R.I.E.T. is om:

  • Diensten te leveren die voldoen aan de verwachtingen van de klanten en waarbij duurzaamheid centraal staat.
  • De bedrijfsvoering op een dusdanige manier uit te voeren, dat het milieu wordt beschermd en dat de veiligheid en de gezondheid van haar medewerkers wordt gewaarborgd.

Om dit beleid te realiseren neemt Adviesburo R.I.E.T. de volgende regels in acht:

  • Erkennen van het belang van het milieu, indien bedrijfs- en commerciële aangelegenheden aan de orde zijn.
  • Voldoen aan de wetten en voorschriften betreffende milieuaangelegenheden.
  • Opleiden en scholen van elke medewerker, hun verantwoordelijk stellen voor het nakomen van het beleid en de medewerkers in staat stellen belemmeringen voor continue verbetering van de milieuprestaties uit de weg te ruimen.
  • Meten van de vooruitgang op het gebied van milieu door middel van het uitvoeren van een monitoringsprogramma.
  • Doelen stellen voor relevante milieuaspecten, inclusief de gebruikte grondstoffen en de diensten van derden, zodat wij onze milieuprestaties voortdurend kunnen blijven verbeteren.

Ten slotte stelt ons bedrijf zich ten doel, als uitvloeisel van het beleid, de productie van (rest)afval te minimaliseren en een nadelige invloed op de lucht, het water en de bodem als gevolg van het uitvoeren van de bedrijfsvoering te beperken door middel van een effectief milieuzorgsysteem.