Waterplan project met aanleg vijver als onderdeel waterbeleid

Gemeente Nijmegen

  • Uitwerken waterplan gedeelte waterbeheer
  • Technisch uitwerken waterbeleid
  • Opstellen bestek
  • Begeleiding van de aanbesteding

Omschrijving waterbeheer project

Door de gemeente Nijmegen is in 2001 het ‘Waterplan’ vastgesteld. In dit waterplan wordt een visie gegeven hoe om te gaan met stedelijk waterbeheer in de komende 50 jaar. Eén van de hoofddoelen van in dit plan is het verbeteren van de waterkwaliteit en beleving van de vijvers in Dukenburg en Lindenholt.

In 2005 is een participatietraject gestart voor een aantal vijvers op het voormalige landgoed Dukenburg in de wijk Lankforst. Dit heeft geresulteerd in een ontwerp.

In het najaar van 2006 is het ontwerp door ons ingenieursbureau technisch uitgewerkt. Na de technisch uitwerking is het bestek opgesteld en aanbesteed.

In het voorjaar van 2007 heeft de herinrichting van de vijver plaatsgevonden. Tijdens de herinrichting zijn naast de aanleg van een vijver, natuurvriendelijke oevers, vlonders, wandelpaden en groenvoorzieningen gerealiseerd.

Na de voltooiing van de aanlegwerkzaamheden, is het waterbeheer plan opgesteld. Het stedelijk waterplan heeft tot doel de functies in het Lankforstpark te ontwikkelen en in stand te houden, waarbij aandacht is voor een combinatie met natuurbehoud en natuurontwikkeling.

plannen  tuinarchitect Adviesburo R.I.E.T. Adviesburo RIET Adviesbureau R.I.E.T. Adviesbureau RIET