Bosbegraafplaats

Eemfors Amersfoort
Crematoria en begraafplaatsen Amersfoort
  • Uitbreiding bosbegraafplaats
  • Ontwerp van bosbegraafplaats
  • Bestek van bosbegraafplaats

Omschrijving bosbegraafplaats

Amersfoort heeft een prachtige bosbegraafplaats, Rusthof. De capaciteit voor de toekomst is echter te klein, daarom is besloten een bosperceel grond naast de begraafplaats aan te kopen voor uitbreiding.
Samen met de medewerkers van de begraafplaats werd een programma van eisen opgesteld en daarna een modellenstudie.
In het voorkeursmodel wordt één van de centrale assen op de begraafplaats doorgetrokken. Deze as loopt langs een open plek in het bos met prachtige lariksen. Dit deel is een laagte die niet wordt opgehoogd. Hier komt een kleine vijver, een strooiweide en een plek voor nabestaanden voor overdenking. In het gebied er omheen worden graven in het bos aangelegd langs kronkelige bospaden.
Een deel van de uitbreiding grenst aan een strook met grafkamers op de bestaande begraafplaats. Dit deel wordt op vergelijkbare wijze ingevuld. Dit deel wordt structureel opgehoogd, waarna de randen worden beplant zodat nieuwe boskamers ontstaan.
In het aanlegadvies zijn de verschillende facetten van de uitbreiding beschreven, zoals bodemkundige opbouw van de uitbreiding, de wijze van ophogen, grondverbeteringen, het principe van de drainage, het type drainage, leidingwerk, de lozing en berging van overtollig water, de verhardingsconstructies en onderhoud, de hekwerken en dergelijke.
Eerste vereiste bij begraven is voldoende drooglegging, zodat wordt voldaan aan de wettelijke vereisten, vastgelegd in de Wet op de Lijkbezorging. Gezien de gecompliceerde waterhuishouding is door Adviesburo R.I.E.T. uitgebreid hydrologisch onderzoek verricht en zijn de resultaten verwerkt in het technisch aanlegadvies en ingepast in het ontwerp. Nadat het technisch aanlegadvies was vastgesteld, zijn de bestektekeningen opgemaakt. Deze tekeningen vormden de basis voor het bestek. Het bestek is opgezet in de RAW-sytematiek en aanbesteed volgens een nationaal openbare aanbesteding conform het ARW 2005.

» Volgende project
bosbegraafplaats sedumdak akkerbouw groninger landschap ecologisch advies hopmans ecologie veehouderij stilleven veeteelt
bosbegraafplaats plannen  tuinarchitect Adviesburo R.I.E.T. Adviesburo RIET Adviesbureau R.I.E.T. Adviesbureau RIET